دو کتاب حقوق تحت عنوان "حقوق و تکالیف شهروندان نسبت به دستگاه اجرایی با نگاهی به شرکت آب منطقه ای مرکزی" و "جرایم آبی در عرصه سیاست جنایی ایران"، توسط شرکت آب منطقه ای مرکزی منتشر شد.

کتاب اول، حقوق و تکالیف شهروندان، دارای موضوعاتی مانند حقوق شهروندی، حقوق آب، توزیع عادلانه آب و حقوق و تکالیف متقابل مردم و شرکت های آب منطقه ای در برابر یکدیگر است که امکان شناخت بهتر حقوق و تکالیف متقابل مردم را فراهم می سازد.

این کتاب را "فرزانه مرادی" و "علی کارخانه"  با هدف انتشار موضوعات تخصصی حقوق شهروندی تالیف و توسط انتشارات جاودانه و جنگل چاپ شده است.

کتاب  دوم، "جرایم آبی در عرصه سیاست جنایی ایران" نام دارد  و دارای موضوعاتی مانند شناسایی و توصیف سیاست جنایی فعلی ایران در قبال جرایم آبی، سنجش و ارزیابی سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم است . این کتاب راهنمایی های لازم را  برای شناخت هرچه بهتر جرایم آبی ارائه می دهد که توسط فرزانه مرادی تالیف شده است.

مخاطبان  این اثر، جامعه حقوقی ومتخصصان حوزه آب کشور است که توسط انتشارات مجد به چاپ رسیده است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور