رئیس گروه IT و ارتباطات شرکت آب جنوب شرق خوزستان، از اتصال دورترین نقاط آبرسانی آن شرکت به شبکه ارتباطی مرکز خبر داد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محبوبه محامد" گفت: این عملیات با استفاده از تقویت لینک شرکت بهره برداری زهره و جراحی به سد آسک و نصب دکل مخابراتی و ارتباط دیتایی بین تاسیسات آسک و چم خلف با مرکز شهرستان اهواز برقرار شد.

وی تصریح کرد: با برقراری این ارتباط، دسترسی به آی پی و اتوماسیون اداری در این تاسیسات ایجاد و تسهیل در خدمت رسانی به مشترکان فراهم شده است.

تاسیسات آسک با تولید روزانه 12 هزار متر مکعب آب، نقش عمده ای در تامین آب شهرستان هندیجان را دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق
خبرنگار: حمیدرضا علی پور