مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه منابع آبی و در راستای حفاظت و صیانت از این منابع از شناسایی و توقیف یک دستگاه کمپرسور و چکش برقی غیرمجاز، در شهرستان بهبهان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مهدی خواجه پور"، گفت: گروه گشت و بازرسی و کارشناسان ماده 30 این امور، پس از شناسایی ادوات حفاری غیر مجاز شامل کمپرسور و چکش برقی که در حال حفاری غیرمجاز چاه در شهرستان بهبهان بودند، پس از سپری نمودن مراحل حقوقی و قانونی با اخذ حکم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان، ادوات فوق را توقیف و به پارکینگ امور آب انتقال دادند.

خواجه پور، ضمن قدردانی از همکاری صمیمانه ماموران نیروی انتظامی منطقه، حفظ و صیانت از منابع آبی را از وظایف ذاتی آن امور دانست و گفت: با کمک کارشناسان و گروه گشت و بازرسی، جهت جلوگیری از حفاری چاه های غیرمجاز جدید و پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز قبلی، همچنین جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حد بستر و حریم رودخانه و مسیل ها، قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

شایان ذکر است: توسط امور آب منطقه شرق خوزستان(بهبهان)، در سال گذشته 24 حلقه چاه و در سال جاری نیز تا کنون 10 حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب المنفعه شده اند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور