بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "بهنام مریدی" برای مدت 2 سال بعنوان مشاور مدیرعامل در امور آبرسانی منصوب شد تا تحت نظر ایشان، انجام وظیفه نماید.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور