بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "حمیدرضا خدابخشی" بعنوان معاون برنامه ریزی منصوب شد تا تحت نظر ایشان، انجام وظیفه نماید.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور