براساس برنامه ریزی های صورت گرفته جهت پیشبرد طرح سواد آبی متناسب با شرایط ناشی از اقدامات پیشگیرانه شیوع ویروس کرونا، بسترهای مجازی مربوط به طرح، در طول ماه های اخیر، در دست تدارک و راه اندازی بوده و وب سایت سواد آبی به آدرس www.savadabi.ir گام نخست این اقدامات بوده است.    

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان به نقل ازشبکه خبری آب ایران، در ادامه مسیر توسعه ابزارها و بسترهای آموزش مجازی برای گسترش آموزش های آبی، راه اندازی اپلیکیشنی ملی همراه با زیربخش های استانی، ویژه دانش آموزان متوسطه اول (داناب) و متوسطه دوم (انسان و محیط زیست) در دستور کار قرار گرفت و برنامه نویسی و طرحی این اپلیکیشن، توسط مشاور ملی طرح (آبانگاه) دنبال شد و مطابق با برنامه زمان بندی مندرج در شیوه نامه طرح سواد آبی، در ابتدای آبان ماه، جهت بازخوردگیری از مخاطبان و نیز آزمون فنی، در اختیار گروه محدودی قرار گرفته است.

این گزارش می افزاید، این اپلیکیشن، در چند بخش، اصلی ترین مسائل آبی را ترسیم نموده و ضمن معرفی منابع و مصارف آب، به ارائه مفاهیم و دانستی ها و همچنین موضوع محوری سال (ارزش آب با تاکید بر ابعاد اقتصادی) می پردازد. همچنین زمینه برگزاری مسابقاتی جذاب و نیز بازدیدهای مجازی آبی در این اپلیکیشن فراهم بوده و بخشی نیز جهت امکان محاسبه آب مصرفی فرد در دو بخش آب مجازی و آب مصرفی مستقیم تدارک دیده شده است.

این اپلیکیشن که با حمایت سازمان آب و برق خوزستان و تحت نظارت دفتر روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران، تنظیم و طراحی گردیده است؛ در هفته های پیش رو و پس از اعمال اصلاحات لازم براساس بازخوردهای دریافتی از مخاطبان اولیه، آماده انتشار در سطح گسترده شده و جهت بارگذاری مطالب به تفکیک استان ها، در اختیار نمایندگان شرکت های آب منطقه ای قرار می گیرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور