به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ رضا اردکانیان با صدور حکمی فرهاد ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان را بعنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو منصوب کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان