به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، دکتر فرهاد ایزدجو با صدور حکمی آقایان کاظم حمادی، حمید سلمان پور، امیر قزلباشان، بابک مختاری، محمد ذاکر مشفق، داریوش بهارلویی، نصر اصفهانی و خانم ها شادی مرعشی و فرشته پورآصف را بعنوان اعضای کمیته راهبری تحقیقات و فناوری سازمان آب و برق خوزستان به مدت یکسال منصوب کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان