به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،دکتر فرهاد ایزدجو با صدور حکمی،"محسن پورشمسا" را برای دو سال بعنوان "مدیر بهبود و تحول سازمانی" منصوب کرد تا تحت نظر معاونت برنامه ریزی به انجام وظیفه بپردازد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان