به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان فرهاد ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با صدور حکمی "سیامک عباسپور" را برای دوسال بعنوان مدیر طرح‌های آب رسانی به شهرهای غرب و مرکز منصوب کرد تا تحت نظر معاونت آب رسانی انجام وظیفه نماید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان