به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ حمیدرضا خدابخشی گفت: در راستای برنامه توسعه ملی آمار کشور در سالهای 1400-1396، با هدف ساماندهی فعالیت های آماری سازمان از مرحله ی تولید آمار تا انتشار آن در سازمان آب و برق خوزستان که طیف وسیعی از فعالیت های اجرایی را پوشش می دهد، نظامنامه ی آماری جامعی تحت عنوان "نظامنامه آماری سازمان آب و برق خوزستان" در مورخه 3/12/1399 به تصویب هیات مدیره محترم رسیده و جهت استقرار و پیاده سازی ابلاغ شده است.

از جمله اهداف اساسی این نظامنامه موارد ذیل الذکر می باشند:

  1. ﺗﺸﺨﯿﺺﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﺎری سازمان و نیازهای آماری کشور
  2. تشکیل چارت مدیریت آماری سازمان
  3. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی اﻗﻼم آﻣﺎری، تعاریف، مفاهیم و سامانه های آماری فعال در سازمان و توصیه شده از طرف وزارت نیرو
  4. ایجاد چارچوبی جهت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎن آﻣﺎر و ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﻧﻈﺎﻡﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ
  5. اﯾﺠﺎد ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای اراﯾﻪ گزارشات درخواستی
  6. اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻮاد آﻣﺎری در سازمان
  7. اراﺋﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺑﻪروز و ﺳﺮﯾﻊ
  8. اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮسی آزاداﻧﻪ مدیران داخل و خارج سازمان ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪی دﺳﺘﺮسی داده ﻫﺎ و آﻣﺎر
  9. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی روش ﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎر و اﻃﻼع رﺳﺎنی آﻣﺎرﻫﺎی سازمان
  10. ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻼﯾﻦ آﻣﺎری

توضیح اینکه ویرایش صفر نظامنامه آماری مصوب جهت آگاهی و مطالعه، در قسمت بخشنامه ها و دستوارالمعل های سایت بارگزاری شده است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان