به گزارش شبکه خبری  سازمان آب و برق خوزستان ،"محمدرضا یزدانی پور" از انجام طرح ارتقاء بهداشت روانی محیط کار در سد کرخه خبر داد و گفت این طرح بر اساس رویکرد مدیریتی روابط و ارزشمندی منابع انسانی و همچنین اهمیت سلامت روانی و جسمانی همکاران برگزار می گردد.

یزدانی پور روش های اجرای این طرح را پایش و ارزیابی روانشناختی با استفاده از ابزار استاندارد( پرسشنامه های روان شناختی) نوروفیدبک و مصاحبه بالینی برشمرد که در پایان شناسنامه بهداشت و سلامت روان جهت همکاران تهیه و به صورت محرمانه و انفرادی نتایج آن ارزیابی می شود تا در صورت نیاز به مشاوره آموزشی جهت همکاران پیشنهاد گردد.

مدیرعامل سد کرخه در پایان هدف از اجرای این طرح را ارتقاء بهداشت روان کارکنان جهت بهبود کارآیی فردی و سازمانی و کاهش آسیب‌های اجتماعی عنوان نمود و نقش بهداشت روانی در بهبود کارکردهای اجتماعی و کاهش آسیب های شغلی و خانوادگی در جامعه را بسیار مفید و کاربردی دانست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه