به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ عبدالمحمد بشیری گفت: هدف از برگزاری این دوره را ارتقاء سطح علمی و عملی کارشناسان گروه اندازه گیری ایستگاه های سنجش بیان کردند.

وی ضمن بیان اهمیت تولید داده های درست و صحیح که مبنای تمامی تصمیمات مدیریتی منابع آب و کارهای مطالعاتی و پژوهشی آتی است، از زحمات گروه اندازه گیری ایستگاه های سنجش در شرایط خشکسالی و سیلاب تقدیر و تشکر نمودند.

منبع: روابط عمومی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان