منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه