به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی شاولی" خاطر نشان کرد: بر اساس داده های منتشر شده توسط تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد، مقالات همکارمان "اصغر عسکریان"، جزء دو درصد از مقالات پر ارجاع و استنادی دانشمندان در سال 2022 میلادی قرار گرفت و با ارزیابی داده های پایگاه اسکوپوس، در مجله PLOS Elsevier به چاپ رسیده اند.

شاولی با بیان این که در ارزیابی صورت گرفته، مقالات در پنج حوزه موضوعی اصلی، 22 حوزه موضوعی فرعی و 176رشته بر اساس شاخص های استنادی استاندارد طبقه بندی شده اند تصریح کرد: مقالات ارائه شده همکارمان اصغرعسکریان، در زمینه اپتوالکترونیک و فوتونیک بوده است.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3