به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “عباس صدریان فر” مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با صدور حکمی “کاظم حمادی” را بعنوان مدیریت مطالعات پایه منابع آب منصوب کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان