به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، رئیس مجمع عمومی آب و آبفای کشور با صدور احکام جداگانه ای آقایان "نورالدین بازگیر"، "حمید رضا اسماعیلی بهبهانی" و "محمد علی میری" را برای مدت 2 سال به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان منصوب کرد.

"مجمد جوانبخت" در این احکام آورده است: انتظار می رود با همکاری سایر اعضای هیئت مدیره و با هماهنگی معاونان و مدیران شرکت در انجام وظایف مقرر در اساسنامه با رعایت اصول "عدالت محوری"، "روحیه انقلابی و جهادی"، "مردم داری" و "فساد ستیزی" در راستای تحقق شعار "دولت مردمی و ایران قوی"، اهتمام ویژه را به عمل آورید.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان