مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آب و برق خوزستان، در نظر دارد جهت پیشبرد اهداف سازمان، شرکتهای بومی (مستقر در استان خوزستان) و فعال در زمینه آنالیز، طراحی و پیادهسازی سیستمهای نرمافزاری را دعوت به همکاری نماید. لذا خواهشمند است شرکتهای متقاضی شرکت در فراخوان، فرمهای مربوطه را از ضمیمه آگهی دریافت و پس از تکمیل به آدرس پستی اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان- مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین پست الکترونیکی ict@kwpa.ir ارسال نمایند.

دریافت فرم‌های فراخوان