آگهی مزایده عمومی شماره 171/90 سازمان آب وبرق خوزستان در راستای اجرائی نمودن (جزء (الف) بند 38 ماده واحده قانون بودجه سال 90کل کشور) درنظر دارداملاک خود را واقع در انديمشك با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی به فروش رساند .
۱ - ملک مسکونی به مساحت ۱۷۲۰ متر مربع عرصه و ۲۵۴ متر مربع عیان واقع در اندیمشک خیابان رزاقی بین انقلاب و شریعتی پلاک ۱۴۰شهرداری قیمت پایه کارشناسی ۳.۲۸۳. ۶۰۰.۰۰۰ریال
۲ - ملک مسکونی به مساحت ۹۵۶ متر مربع عرصه و ۲۴۵ متر مربع عیان واقع در اندیمشک خیابان رزاقی بین انقلاب و شریعتی پلاک شهرداری ۱۳۸قیمت پایه کارشناسی ۲.۰۱۰. ۰۰۰.۰۰۰ریال
۳ - ملک مسکونی به مساحت ۹۸۸ متر مربع عرصه و ۲۴۵متر مربع عیان واقع در اندیمشک خیابان رزاقی بین انقلاب و شریعتی پلاک شهرداری۱۳۶قیمت پایه کارشناسی ۲.۰۵۴. ۲۴۰.۰۰۰ریال
۴ - ملک مسکونی به مساحت ۱۱۷۰ متر مربع عرصه و ۲۴۵متر مربع عیان واقع در اندیمشک خیابان رزاقی بین انقلاب و شریعتی پلاک شهرداری۱۳۴قیمت پایه کارشناسی ۲.۳۷۹. ۵۰۰.۰۰۰ریال
۵ - زمین مزروعی ده عیجی به مساحت ۶۵۵۰۰ متر مربع واقع در کیلومتر ۱۵ اندیمشک - اهواز روستای ده عیجی بر جاده شنی موازی کانال پلاک ثبتی ۳۶۲/۱۵ قیمت پایه کارشناسی ۱.۶۳۷. ۵۰۰.۰۰۰
داوطلبان شرکت در مزایده جهت خرید اسناد مزایده و بازدید از محل می توانند از تاریخ ۲۸/۹ / ۹۰ لغایت ۱۱/۱۰ / ۹۰ در ساعات اداری ۸:۳۰ الی ۱۳(به جز ایام تعطیل) با پرداخت مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال بوسیله سیستم کارت خوان(نصب شده در اداره پرداخت) یا واریز وجه به حساب سیبا ۲۱۷۵۰۷۲۲۲۲۰۰۱ بانک ملی، به نشانی اهواز - بلوار گلستان - ساختمان پنج طبقه سازمان آب و برق خوزستان - طبقه سوم - اطاق ۳۵۲ کمیسیون مزایده سازمان آب وبرق خوزستان مراجعه نمایند. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن ۳۳۶۷۹۶۰ - ۰۶۱۱ اداره مزایده تماس بگیرید.
ضمناً یادآور می گردد که:
۱ - افتتاح پاکات ساعت ۹ صبح روزدو شنبه مورخ ۱۲/۱۰ / ۹۰ بوده و حضور مزایده گران در جلسه افتتاح پاکات بلامانع است.
۲ - سپرده شرکت در مزایده می بایست ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۰۷۲۲۲۵۰۰۶ به نام تمرکز وجوه سپرده های عملیاتی سازمان آب وبرق خوزستان و معادل ۵% قیمت پایه کارشناسی باشد.
۳ - در مقابل فروش، وجه نقدا دریافت وهرگونه مالیات، عوارض ونظایر آن طبق قوانین ومقررات به عهده خریدار است.
۴ - کلیه هزینه های انتقال سند مالکیت, حق الثبت و حق التحریر، عوارض، مالیات وتخلیه ملک بر عهده برنده مزایده می باشد.
۵ - - آخرین مهلت دریافت پیشنهادات ساعت ۱۵ روزیک شنبه
مورخ ۱۱/۱۰ / ۹۰ خواهد بود.
لذا متقاضیان پس از تکمیل اسناد خود، می بایست آن را تا زمان فوق الذکر به دبیرخانه محرمانه حراست سازمان آب وبرق خوزستان واقع در طبقه دوم ساختمان پنج طبقه اتاق ۲۲۸ تحویل داده و رسید آن را دریافت دارند.
۶ - به پیشنهادهای فاقد امصاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد
۷ - هزینه کارشناسی وآگهی بر عهده برنده یا برندگان می باشد.
۸ - سایر اطلاعات وجزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
۹ - سایت اینترنتی سازمان آب وبرق خوزستان WWW. kwpa. info

روابط عمومی سازمان آب وبرق خوزستان