در راستاي اجراي سياستهاي دولت جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل 44 قانون اساسي ، سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد تعدادي از پروژه هاي نيروگاهي كه مشخصات آنها در ذيل ارائه شده است را با سرمايه گذاري بخش خصوصي اجرا نمايد . شايان ذكر است كه براساس بند ب ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مصوبه هيئت وزيران شماره ي 142551/ت /41113 ﻫ مورخ 15/8/87 ، دولت موظف خواهد بود نسبت به خريد تضميني برق توليد شده توسط سرمايه گذار با قيمت مناسب، اقدام نمايد.
فایل دریافت متن آگهی