آگهی مزایده عمومی شماره 172/90
سازمان آب وبرق خوزستان در راستای اجرائی نمودن(جزء(الف) بند ۳۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰کل کشور) درنظر دارداملاک خود را واقع در اهوازبا مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی به فروش رساند.

۱ - پلاک ثبتی ۱/۱۹۱۰ بخش یک اهواز
نشانی: خ خاقانی حد فاصل خ کیوان و امام خمینی(ره) پ۱۶۵ به مساحت ۱۶متر مربع با قیمت پایه ۵۲۸.۰۰۰. ۰۰۰ ریال
۲ پلاک ثبتی ۱/۴۸۷ بخش یک اهواز
نشانی: خ غفاری حد فاصل خ حافظ و فردوسی جنب چلوکبابی محمدی –نبش کوچه یوسفی به مساحت ۱۶ متر مربع با قیمت پایه ۸۰۰.۰۰۰. ۰۰۰ ریال
۳ - پلاک ثبتی۳۹/۲۵۵۲ بخش یک اهواز
نشانی: خ مولوی(شهید قنادان) نبش خ شهید صابرپور پ۲۶۹ به مساحت ۴۳متر مربع با قیمت پایه ۵۵۹.۰۰۰. ۰۰۰ ریال
۴ - پلاک ثبتی ۶/۲۵۴۹ بخش دو اهواز
نشانی: خ ادهم حد فاصل کافی و نادری پ۳۹۷ روبروی پخش مواد غذایی سجاد به مساحت۳۰ متر مربع با قیمت پایه ۸۴۰.۰۰۰. ۰۰۰ ریال
داوطلبان شرکت در مزایده جهت خرید اسناد مزایده و بازدید از محل می توانند از تاریخ ۵/۱۰ / ۹۰ لغایت ۱۹/۱۰ / ۹۰ در ساعات اداری ۸:۳۰ الی ۱۳(به جز ایام تعطیل) با پرداخت مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال بوسیله سیستم کارت خوان(نصب شده در اداره پرداخت) یا واریز وجه به حساب سیبا ۲۱۷۵۰۷۲۲۲۲۰۰۱ بانک ملی، به نشانی اهواز - بلوار گلستان - ساختمان پنج طبقه سازمان آب و برق خوزستان - طبقه سوم - اطاق ۳۵۲ کمیسیون مزایده سازمان آب وبرق خوزستان مراجعه نمایند. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن ۳۳۶۷۹۶۰ - ۰۶۱۱ اداره مزایده تماس بگیرید.
ضمناً یادآور می گردد که:
۱ - افتتاح پاکات ساعت ۹ صبح روزسه شنبه مورخ ۲۰/۱۰ / ۹۰ بوده و حضور مزایده گران در جلسه افتتاح پاکات بلامانع است.
۲ - سپرده شرکت در مزایده می بایست ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۰۷۲۲۲۵۰۰۶ به نام تمرکز وجوه سپرده های عملیاتی سازمان آب وبرق خوزستان و معادل ۵% قیمت پایه کارشناسی باشد.
۳ - در مقابل فروش، وجه نقدا دریافت وهرگونه مالیات، عوارض ونظایر آن طبق قوانین ومقررات به عهده خریدار است.
۴ - کلیه هزینه های انتقال سند مالکیت, حق الثبت و حق التحریر، عوارض، مالیات بر عهده برنده مزایده می باشد.
۵ - - آخرین مهلت دریافت پیشنهادات ساعت ۱۵ روز دوشنبه
مورخ ۱۹/۱۰ / ۹۰ خواهد بود.
لذا متقاضیان پس از تکمیل اسناد خود، می بایست آن را تا زمان فوق الذکر به دبیرخانه محرمانه حراست سازمان آب وبرق خوزستان واقع در طبقه دوم ساختمان پنج طبقه اتاق ۲۲۸ تحویل داده و رسید آن را دریافت دارند.
۶ - به پیشنهادهای فاقد امصاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد
۷ - هزینه کارشناسی وآگهی بر عهده برنده یا برندگان می باشد.
۸ - سایر اطلاعات وجزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
۹ - سایت اینترنتی سازمان آب وبرق خوزستان WWW. kwpa. Info
۱۰ - املاک فوق الذکر با وضعیت موجود بفروش میرسند.

روابط عمومی سازمان آب وبرق خوزستان