آگهی مزایده عمومی شماره 174/90

سازمان آب وبرق خوزستان در راستای اجرائی نمودن(جزء(الف) بند ۳۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰کل کشور) درنظر دارداملاک خود را واقع در اندیمشک و گتوند با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی به فروش رساند.

۱ - استان خوزستان - شهراندیمشک - پلاک ث ۱۳۸ - اندیمشک خیابان رزاقی بین انقلاب و شریعتی ۹۵۶متر مربع عرصه
۲۴۵متر مربع عیان - قیمت پایه ۲.۰۱۰. ۰۰۰.۰۰۰ ریال
۲ - استان خوزستان - شهراندیمشک - پلاک ثبتی ۱۳۶ - اندیمشک خیابان رزاقی بین انقلاب و شریعتی ۹۸۸ متر مربع عرصه
۲۴۵ متر مربع عیان - قیمت پایه۲.۰۵۴. ۲۴۰.۰۰۰
۳ - استان خوزستان - شهر اندیمشک - پلاک ث۱۳۴ - اندیمشک خیابان رزاقی بین انقلاب و شریعتی ۱۱۷۰ متر مربع عرصه
۲۴۵ متر مربع عیان ۲.۳۷۹. ۵۰۰.۰۰۰

۴ - خوزستان - شهر اندیمشک _ _ پلاک ث۳۶۲/۱۵ - آدرس کیلومتر ۱۵ اندیمشک – اهواز روستای ده عیجی برجاده شنی موازی کانال ۶۵۵۰۰ مترمربع - قیمت پایه ۱.۶۳۷. ۵۰۰.۰۰۰
۵ - خوزستان - شهر شوشتر - پلاک ثبتی۷۴۹۷/۱۲ جاده شوشتر - دزفول، میدان امام حسین شرکت آبیاری گتوند ۱۵/۲۰۷۸ متر مربع عرصه
۶۸۹ مترمربع اعیان قیمت پایه ۱.۶۷۰. ۰۰۰.۰۰۰
۶ - خوزستان شوشتر - پلاک ث۷۵۰۱ / ۱۲ - جاده شوشتر - دزفول، میدان امام حسین شرکت آبیاری گتوند ۱۱/۱۷۰۰ مترمربع عرصه
۵/۳۴۵ مترمربع اعیان قیمت پایه ۱.۰۲۰. ۰۰۰.۰۰۰
۷ - خوزستان - شهر شوشتر - پلاک ث ۷۵۰۳/۱۲ جاده شوشتر - دزفول، میدان امام حسین شرکت آبیاری گتوند ۳۰۹۲۱ متر مربع عرصه قیمت
۱۲.۳۷۰. ۰۰۰.۰۰۰
۸ - خوزستان - شوشتر - پلاک ث۷۵۰۵/۱۲ جاده شوشتر - دزفول، میدان امام حسین شرکت آبیاری گتوند ۳۹۳۷۴ متر مربع عرصه
۵/۲۵۷۶ متر مربع عیان - قیمت پایه ۲۷.۵۶۰. ۰۰۰.۰۰۰
۹ - خوزستان شوشتر - پلاک ث۷۵۶۰/۱۲ جاده شوشتر - دزفول، میدان امام حسین شرکت آبیاری گتوند ۱۵/۷۹۲ متر مربع عرصه
۴/۵۵۶ متر مربع عیان قیمت پایه ۳۹۶.۰۰۰. ۰۰۰
۱۰ - خوزستان شوشتر - پلاک ث۷۵۰۰/۱۲ جاده شوشتر - دزفول، میدان امام حسین شرکت آبیاری گتوند ۵۰/۷۶۳۷متر مربع عرصه
قیمت پایه۳.۸۲۰. ۰۰۰.۰۰
۱۱ خوزستان - شوشتر - پلاک ثبتی۷۵۰۲/۱۲ جاده شوشتر - دزفول، میدان امام حسین شرکت آبیاری گتوند ۳۹۲۱۲ متر مربع عرصه قیمت پایه۲۳.۵۳۰. ۰۰۰.۰۰۰
۱۲ خوزستان شوشتر - ۷۵۰۴/۱۲ جاده شوشتر - دزفول، میدان امام حسین شرکت آبیاری گتوند ۵/۳۴۶۶ متر مربع عرصه قیمت پایه۱.۹۰۰. ۰۰۰.۰۰۰۰
۱۳ خوزستان شوشتر - پلاک ث۷۵۵۹ / ۱۲ جاده شوشتر - دزفول، میدان امام حسین شرکت آبیاری گتوند ۷۵/۸۰۸ متر مربع عرصه
۲۰/۱۸۷ متر مربع اعیان قیمت پایه۴۸۵.۰۰۰. ۰۰۰


داوطلبان شرکت در مزایده جهت خرید اسناد مزایده و بازدید از محل می توانند از تاریخ ۲۳/۱۱ / ۹۰ لغایت ۸/۱۲ / ۹۰ در ساعات اداری ۸:۳۰ الی ۱۳(به جز ایام تعطیل) با پرداخت مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال بوسیله سیستم کارت خوان(نصب شده در اداره پرداخت) یا واریز وجه به حساب سیبا ۲۱۷۵۰۷۲۲۲۲۰۰۱ بانک ملی، به نشانی اهواز - بلوار گلستان - ساختمان پنج طبقه سازمان آب و برق خوزستان - طبقه سوم - اطاق ۳۵۲ کمیسیون مزایده سازمان آب وبرق خوزستان مراجعه نمایند. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن ۳۳۶۷۹۶۰ - ۰۶۱۱ اداره مزایده تماس بگیرید.
ضمناً یادآور می گردد که:
۱ - افتتاح پاکات ساعت ۹ صبح روزسه شنبه مورخ ۹/۱۲ / ۹۰ بوده و حضور مزایده گران در جلسه افتتاح پاکات بلامانع است.
۲ - سپرده شرکت در مزایده می بایست با واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۰۷۲۲۲۵۰۰۶ به نام تمرکز وجوه سپرده های عملیاتی سازمان آب وبرق خوزستان و معادل ۵% قیمت پایه کارشناسی باشد.
۳ - در مقابل فروش، وجه نقدا دریافت وهرگونه مالیات، عوارض ونظایر آن طبق قوانین ومقررات به عهده خریدار است.
۴ - کلیه هزینه های انتقال سند مالکیت, حق الثبت و حق التحریر، عوارض، مالیات وتخلیه ملک بر عهده برنده مزایده می باشد.
۵ - - آخرین مهلت دریافت پیشنهادات ساعت ۱۵ روزدو شنبه مورخ ۸/۱۲ / ۹۰ خواهد بود.
لذا متقاضیان پس از تکمیل اسناد خود، می بایست آن را تا زمان فوق الذکر به دبیرخانه محرمانه حراست سازمان آب وبرق خوزستان واقع در طبقه دوم ساختمان پنج طبقه اتاق ۲۲۸ تحویل داده و رسید آن را دریافت دارند.
۶ - به پیشنهادهای فاقد امصاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد
۷ - هزینه کارشناسی وآگهی بر عهده برنده یا برندگان می باشد.
۸ - سایر اطلاعات وجزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
۹ - سایت اینترنتی سازمان آب وبرق خوزستان WWW. kwpa. info

روابط عمومی سازمان آب وبرق خوزستان