جلسه بررسی وضعیت تامین آب باغات و نخیلات با نمایندگان و انجمن صنفی کشاورزان بهبهان در شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر بهره برداری از شبکه های آبیاری مارون گفت: این جلسه با هدف میزان و نحوه برداشت آب از سد مخزنی مارون به منظور تامین آب مورد نیاز کشت های سالیانه، باغات و نخیلات، تعیین نماینده کشاورزان برای هر دریچه جهت توزیع آب و بالا بردن راندمان آب، لزوم نوبت بندی آب و جلوگیری از هرگونه تخلفات در سطح شبکه، برگزار شد.

"رحمان خندانی" افزود: به منظور هماهنگی و همکاری با میراب های شبکه آبیاری مارون، کنترل و مدیریت آب تامین شده در شبکه و در راستای استفاده صحیح بهینه و عادلانه از منابع محدود آب، انجمن صنفی کارهای کشاورزی شهرستان بهبهان موظف به معرفی نمایندگان دریچه ها و تحویل آب در اراضی زیر شبکه آبیاری مارون شد.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه کشت توسعه ای و جدید ممنوع است و درصورت هرگونه تخلف، آب تحویلی به اراضی زیر دریچه کشت های متخلفان قطع شده و شبکه آبیاری مارون، هیچگونه مسئولیتی در قبال عواقب و خسارات حادث شده ناشی از قطع آب برعهده نخواهد داشت.