دوره آموزشی آشنایی با قراردادها و امور پیمانکاری با حضور کارشناسان و مدیران مرتبط در شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت بهره برداری مارون گفت: با توجه به نیازسنجی پیمانکاران، مشاوران و دستگاه های اجرایی در خصوص ابهام و اجمال قراردادها و شرایط عمومی پیمان و چالش فی مابین پیمانکاران با کارفرمایان دولتی و خصوصی، ایجاد بستر مناسب در جهت آموزش و رفع مشکلات و نواقص موجود، همسو شدن نگاه طرفین قرارداد و رسیدن به یک فصل مشترک بستر قوانین و مقررات موجود، این دوره برگزار شده است.

"محمد امین مکی" افزود: جایگاه قراردادهای پیمانکاری در نظام حقوقی ایران، تنظیم قرارداد و مدارک پیمان، طرفین قرارداد، نمایندگان و جانشینان قانونی آنها، حدود اختیارات و مسئولیت های طرفین قرارداد، صلاحیت پیمانکاران، مدیریت دعاوی و .... از جمله سرفصل های ارائه شده در این دوره است.

وی خاطرنشان کرد: این دوره با محوریت اصلی قراردادها و شرایط عمومی پیمان، توسط محمد سعید رحمن، کارشناس اقتصاد و فوق لیسانس برنامه ریزی و قائم مقام سابق مدیریت برنامه ریزی استان خوزستان تدریس شد.

مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت بهره برداری مارون تصریح کرد: در پایان این دوره آموزشی دو روزه و بعد از برگزاری آزمون کتبی، گواهینامه آموزشی برای شرکت کنندگان در دوره ارائه خواهد شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون