اهمیت تهدیدهای امنیتی در محیط شبکه داخلی با رویکرد پایش آسیب پذیری و تست نفوذ در شبکه های کامپیوتری، در جلسه ای با حضور مدیرعامل و مدیران شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون، کارشناسان شرکت مدیریت منابع آب ایران و حراست سازمان آب و برق خوزستان مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون گفت: استفاده کنندگان کامپیوتر به منظور بهره مندی از دستاوردها و مزایای فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ملزم به رعایت اصولی خاص و اهتمام جدی به تمامی مولفه های تاثیرگذار در تداوم ارئه خدمات در یک سیستم کامپیوتری هستند که امنیت اطلاعات و ایمن سازی شبکه های کامپیوتری از جمله این مولفه هاست.

"علی مکاری بهبهانی" در ادامه ضمن تبیین موضوعاتی در خصوص امنیت در حوزه فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری، افزود: با توجه به وجود تجهیزات و سیستم های کامپیوتری خارجی و نگرانی های عمده امنیتی در بحث سوء استفاده و پایش، کنترل و شنود سیستم ها می بایست از توان داخلی در مقوله سیستم های نرم افزاری و تخصص های فنی کارشناسان استفاده و نسبت به پایش منظم سامانه ها اقدام کرد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت حمله به سازمان ها با استفاده از مهندسی اجتماعی، تمام کنترل های قوی حاشیه ای دور زده شده و تجهیزات داخلی که کمتر محاظت شده اند در معرض دسترسی نفوذگران قرار می گیرند.

در ادامه این جلسه تعدادی از ابزارهای پایش و تست نفوذ در شبکه داخلی شرکت بهره برداری مارون مورد استفاده قرار گرفت و ضمن آشنایی با عملکردهای نرم افزاری نسبت به راه های نفوذ و کنترل دسترسی های سیستم توضیحاتی ارائه و همچنین به صورت موردی تعدادی از سرورهای شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون مورد آنالیز و تست قرار گرفت و نتایج به دست آمده مستندنگاری شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون