معاینات و آزمایش های ادواری طب صنعتی پرسنل سد و نیروگاه مارون انجام شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مسئول ایمنی و بهداشت شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون گفت: به منظور اطمینان از وضعیت سلامت و کنترل تناسب کار با فرد و همچنین جهت پایش سلامت شغلی کارکنان شرکت بهره برداری مارون، معاینات ادواری طب کار سال 96 توسط تیم موسسه پزشکی صنعت آب و برق خوزستان انجام شد.

"غلامرضا اشرفی" با بیان اینکه معاینات و آزمایشات ادواری طب کار، مطابق با قوانین کار و تامین اجتماعی می بایست سالی یک مرتبه برای کلیه شرکت ها و کارگاه های مشمول قانون کار انجام شود، افزود: انجام معاینات ادواری طب کار سال 96 با نظارت پزشک متخصص طب کار در دو مقطع انجام شد که فاز اول جهت نمونه گیری و فاز دوم به آزمایشات و معاینات بالینی شامل شنوایی سنجی، اسپیرومتری (تست تنفس)، بینایی سنجی، نوار قلب، مصاحبه بهداشت حرفه ای و ویزیت نهایی پزشک طب کار اختصاص یافت.

وی خاطرنشان کرد: بررسی و پایش سلامت همکاران با توجه به وظیفه محوله و شرایط محیطی کار، بررسی انطباق وضعیت بدنی همکاران با شغل فعلی آنها، قابلیت دفاع از حقوق شرکت در دعاوی حقوقی و جلسات کمیته های تأمین اجتماعی(در صورت نیاز) از جمله مهم ترین اهداف و فواید معاینات ادواری طب کار است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: نیکزاد