کارگاه مشارکتی بهره برداران بخش کشاورزی کانال های cوd  با حضور معاونت های بهره برداری و مشارکت های مردمی شرکت بهره برداری مارون، مهندسین مشاور آب دشت سامان، نمایندگان دریچه های مربوطه, ریش سفیدان و معتمدان منطقه ی مورد مطالعه، در این شرکت برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، سرپرست مشارکت های مردمی شرکت بهره برداری مارون گفت: این کارگاه با هدف رویکرد فراتسهیل گری برگزار و در آن از کشاورزان خواسته شد تا مهم ترین مسائل و چالش های موجود را بیان نمایند.

"بهمن خلیلی" با بیان اینکه نقش مردم در همکاری با نهادهای دولتی و حل و رفع مشکلات و چالش ها در تعامل هدفمند، بی بدیل می باشد، اظهار کرد: نهادهای دولتی نمی توانند بدون مشارکت کشاورزان مطالبات و مشکلات آنها را حل نمایند و این مسئله مهم نیاز به سازماندهی اجتماعی بهره برداران، متشکل شدن آنها، مشورت و به اشتراک گذاشتن تجربیات کشاورزان با یکدیگر می باشد.

وی افزود :در این جلسه مقرر شد تا کشاورزان فرد منتخبی از میان خود به عنوان رابط، انتخاب و به مهندسین مشاور آب دشت سامان معرفی  نمایند. همچنین مقرر شد جلسه آتی با بهره برداران تا 2 هفته آینده جهت برنامه ریزی عملیاتی ایجاد تشکل برگزار شود.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد