مدیر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از برگزاری نشست انجام خدمات پژوهشی و مشاوره ای به منظور تدوین نیازهای پژوهشی و توسعه فناوری سازمان در قالب برنامه پنج ساله با همکاری دانشگاه چمران و سازمان آب و برق خوزستان در سالن جلسات شرکت بهره برداری مارون ، خبر داد

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "محمد امین مکی" گفت : این نشست جهت تعیین نیازهای پژوهشی در بخش های مختلف بخصوص نیروگاه و تهیه RFP های مناسب با همکاری معاونت و مدیران نیروگاه و با هماهنگی واحد پژوهش و تحقیقات شرکت برگزار شد.

وی افزود : در این نشست پس از طرح مشکلات توسط تیم علمی دانشگاه چمران ، معاونت و مدیران متخصص نیروگاهی به تبیین و مشخص نمودن کامل این مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب پرداختند.

مدیر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون افزود: از دیگر برنامه های این نشست، انجام بازدید میدانی از نیروگاه مارون به منظور هرچه بهتر مشخص شدن مشکلات توسط تیم علمی و با راهنمایی های پرسنل نیروگاهی بود.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد