رئیس اداره ایمنی، بهداشت و محیط کار شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از بررسی گزارش نهایی مطالعات پدافند غیرعامل شرکت بهره برداری مارون خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "غلامرضا اشرفی" گفت : مراحل اولیه مطالعات پدافند غیرعامل در شبکه های آبیاری و زهکشی شرکت بهره برداری مارون از آبان ماه و مطالعات تکمیلی پدافند غیرعامل سد و نیروگاه مارون در بهمن ماه سال 96 طی دو قرارداد جداگانه توسط شرکت مهندسین مشاور سبز آب اروند آغاز شد.

وی افزود: ارائه نتایج هر مطالعه در قالب سه بخش شناخت وضع موجود، تهدیدات و محاسبات ریسک آنها و درنهایت ارائه راهکارهای عملیاتی جهت کاهش عدد ریسک هر تهدید ، صورت پذیرفت.

اشرفی، خاطرنشان کرد: مستندات حاصل از مطالعات جهت تایید به دفتر پدافند غیرعامل وHES سازمان آب وبرق خوزستان

(به عنوان دفتر فنی و ناظر عالیه قراردادهای مشاوره پدافند غیرعامل) تحویل داده شد که پس از بررسی و انجام اصلاحات مورد نیاز و تایید نهایی، گزارش کلی و پایانی مطالعات انجام شده طی جلسه ای باحضور مدیرعامل، مدیران ، معاونان و کارشناسان مرتبط با موضوع ، در شرکت بهره برداری ازسد، نیروگاه وشبکه های آبیاری مارون برگزار و ابعاد مختلف مطالعات تشریح شد.

رئیس اداره ایمنی، بهداشت و محیط کار شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون تصریح کرد : مطالعات و اجرای راهکارهای مقابله با تهدیدات انسان ساخت عمدی و غیرعمدی و همچنین تهدیدات طبیعی که در قالب ساختار پدافند غیرعامل و دفاع غیرنظامی گنجانده می شود ، موجب آمادگی مقابله، پایداری و نجات صنایع حیاتی کشور شده و به نوعی کشور را در برابر تهدیدات مختلف بیمه خواهد کرد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد