رئیس اداره ایمنی ، بهداشت و محیط کار شرکت بهره برداری مارون از نشست مدیرعامل ، معاونان و مدیران شرکت بهره برداری مارون و مهندسین مشاور آب ورزان در سالن جلسات آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "غلامرضا اشرفی" گفت: به منظور شناخت و ارائه روش های ایمن سازی نقاط حادثه خیز در کلیه شبکه های آبیاری استان، سازمان آب و برق خوزستان، قراردادی را با شرکت مهندسین مشاور آب ورزان منعقد نموده است که به تفکیک شرکت های بهره برداری بازدیدهای مدنظر انجام شده است .

وی با بیان اینکه نشست فوق بمنظور ارائه و بررسی اولیه نتایج حاصل از بازدیدهای شبکه های آبیاری و زهکشی مارون بهبهان و اولویت بندی نقاط و تعیین متولی ایمن سازی ها برگزار شد،  رعایت حقوق انسانی هموطنان، جلوگیری از بروز حادثه برای آنها و بررسی زوایای حقوقی خطرات موجود در شبکه های آبیاری را بسیار مهم وحائز اهمیت دانست.

در این نشست مقرر شد تا فایل های ارائه شده از سوی مشاور ، کنترل و پس از بررسی میدانی توسط کارگروهی از نمایندگان معاونتها و مدیریتهای مستقل شرکت شامل تعمیرات ، فنی مهندسی، حقوقی و HSE  ، ایرادات احتمالی و پیشنهادات عملیاتی مورد نظر شرکت بهره برداری مارون در بازه زمانی یک ماهه به شرکت مشاورین آب ورزان جهت تکمیل و تقویت مطالعات، ارائه شود.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد