گواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون، از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران برای مدت دو سال تمدید شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون با اشاره به الزامات قانونی در زمینه اخذ صلاحیت های حرفه ای شرکت ها درخصوص فعالیت های بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی گفت: با انقضای زمان اعتبار صلاحیت اخذ شده، طبق درخواست  این شرکت و بررسی شرایط احراز توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران، گواهینامه فوق برای 2 سال دیگر تمدید شد.

"الماس سنایی مطلق" افزود: به موجب این گواهینامه، شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون برای انجام خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی در پایه یک دارای صلاحیت بوده و می تواند همزمان حداکثر سه شبکه آبیاری و زهکشی با وسعت هرکدام حداکثر تا 60 هزار هکتار را مورد بهره برداری و نگهداری قرار دهد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد