رئیس گروه آموزش شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از برگزاری دوره آموزشی شناخت حریق و آتش نشانی برای کارکنان واحدهای پایداری سازه سد و نیروگاه ، حراست فیزیکی و پایگاه امداد و نجات خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مریم سقاوی" با اشاره به اهمیت برگزاری دوره های ایمنی ، گفت: کارکنان و کارگران قبل از ورود به محیط کار باید ایمنی را به عنوان یک مهارت شغلی که آنها را در برابر آسیبهای جسمی و خسارات مالی ناشی از حوادث بیمه میکند، فراگیرند .

وی افزود : ایمنی به عنوان الفبای زندگی، شغلی بسیار گسترده تر از آن است که بتوان در دوره های کوتاه مدت آموزش داد بلکه میتوان با یک برنامه ریزی بلند مدت و حمایت تمامی بخشهای آموزشی ، بهداشتی و صنعتی کشور ، پروژه تولید فرهنگ ایمنی را اجرا نمود .

رئیس گروه آموزش شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون، با بیان اینکه دوره آموزشی شناخت حریق و آتش نشانی در افزایش توانمندی گروه هدف با توجه به فعالیتها، مکانهای تردد و حساسیت های شغلی مرتبط ، بسیار موثر است، خاطرنشان کرد: این دوره در دو بخش تئوری و عملی با موضاعاتی از قبیل حریق، شناخت عوامل بوجود آورنده ، اشتعال ، راه های کنترل آتش نشانی و چگونگی اطفای حریق برگزار گردید.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد