مدیریت حراست و امور محرمانه سازمان آب و برق خوزستان به اتفاق هیئت همراه از مجموعه و تاسیسات شرکت بهره برداری مارون بازدید کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حسین خادم"، مدیریت حراست و امور محرمانه سازمان آب و برق خوزستان و "فرجام خدایار"، مدیر هماهنگی حراست شرکتها، در این بازدید 2 روزه، تاسیسات شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از جمله سد مخزنی مارون، سدهای تنظیمی آریوبرزن، جایزان، شهدا و سد انحرافی فجر، نیروگاه مارون، ایستگاه های پمپاژ بنه باشت، قلعه مدرسه و لاسبید و تاسیسات و اماکن تفریحی گردشگری پلاژ مارون را مورد بازدید قرار دادند.

حسین خادم، با اشاره به اهمیت حفاظت و صیانت مطلوب از تاسیسات فوق، از برگزاری نشست با مدیرعامل شرکت بهره برداری مارون، معاونت سد و نیروگاه و مدیر حراست و امور محرمانه شرکت، خبر داد.

 وی، ضمن این که شناسایی و برطرف نمودن مشکلات و نواقص موجود براساس اولویت را از اهداف مهم پیش رو برشمرد از ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه خبر داد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: علیرضا نیکزاد