به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، ” حسین احمدی ” با بیان اینکه آشغالگیرها با هدف حفظ جان افراد و همچنین جلوگیری از ورود زباله و آشغال به داخل سیفون و زیر گذرهای کانال ایجاد و نصب میشود ، گفت : این آشغالگیرها به تعداد ۲۷عدد و به جهت رفاه حال کشاورزان روستاهای همجوار کانال اصلی و افرادی که از جاده سرویس و برم شبکه برای تردد استفاده می کنند ، به صورت ثابت و متحرک در ورودی سیفونها و زیرگذرهای کانال اصلی شبکه جایزان نصب شده است.

وی افزود : آشغالگیرها به صورت مستمر در زمان بهره برداری و یا قطعی موقت آب شبکه به وسیله میرآب های شرکت و یا جرثقیل تمیز کاری می شوند .

وی از کلیه کشاورزان و روستائیان همجوار کانال اصلی شبکه جایزان و فجر درخواست کرد که از کانال اصلی به عنوان دفن زباله های خود استفاده ننمایند و در نگهداری و مراقبت از شبکه آبیاری ، ما را یاری نمایند.

شبکه آبیاری و زهکشی جایزان یکی از چهار شبکه پایین دست سد مخزنی مارون ، کانال اصلی این شبکه ۳۷ کیلومتر طول داشته و از روستاهای سه شهر جولکی، جایزان و سلطان آباد عبور کرده و حدود ۵۰۰۰ هکتار از اراضی تحت پوشش را تامین آب می نماید.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون