به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مهدی درویش پسند" با اشاره به اهمیت سامپ نیروگاه جهت تخلیه آب های نشتی نیروگاه و همچنین تخلیه آبراهه، پنستاک و درفت تیوب نیروگاه در زمان تعمیرات سالیانه، گفت : کیفیت نامناسب پمپ های شناور قبلی (نصب شده در زمان ساخت نیروگاه) منجر به خرابی مکرر و تحمیل هزینه های بسیار زیاد تعمیراتی گردیده که باعث پایین آمدن سطح قابلیت اطمینان آن ها بخصوص از لحاظ موارد ایمنی و آب گرفتگی طبقات نیروگاه شده بود.

وی افزود: براساس برنامه ریزی، هماهنگی و همکاری مدیریت و کارشناسان بخش تعمیرات و بهینه سازی نیروگاه های معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان، پمپ های مناسب با شرایط محیطی و آبی نیروگاه مارون توسط کارشناسان دفتر فنی نیروگاه مارون انتخاب و سپس خریداری شد. همچنین عملیات دمونتاژ پمپ های قبلی به صورت جداگانه و بدون ایجاد وقفه در عملیات تخلیه آب های سامپ، صورت پذیرفت و  نصب و راه اندازی 3 دستگاه پمپ جدید از نوع شافت و غلاف با توان کمتر و دبی خروجی بیشتر، با همکاری واحد تعمیرات نیروگاه و نظارت کارشناسان دفتر فنی انجام گردید.

معاونت بهره برداری و مهندسی سد و نیروگاه مارون تصریح کرد : انجام این پروژه در مدت زمان 6 ماه و با هزینه 5 میلیارد ریال و از محل اعتبارات تعمیرات اساسی نیروگاه صورت پذیرفت.