به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، " غلامرضا اشرفی " گفت: به منظور اطمینان از وضعیت سلامت و کنترل تناسب کار با فرد و همچنین جهت پایش سلامت شغلی کارکنان شرکت بهره برداری مارون ، معاینات اداری طب کار سال 1401کارکنان پیمانی شرکت در آذرماه و کارکنان جاری از تاریخ 3دیماه 1401، انجام شده است.

وی با بیان اینکه معاینات و آزمایشات ادواری طب کار، مطابق با قوانین کار و تامین اجتماعی می­بایست سالی یک مرتبه برای کلیه شرکت ها و کارگاه های مشمول قانون کار انجام شود، افزود : انجام معاینات ادواری طب کار سال 1401 پرسنل جاری شرکت، توسط تیم موسسه پزشکی صنعت آب و برق خوزستان در دو مقطع آغاز شد که فاز اول جهت نمونه گیری و فاز دوم به آزمایشات و معاینات بالینی شامل شنوایی سنجی، بینایی سنجی، نوار قلب، اسپیرومتری، مصاحبه بهداشت حرفه ای و ویزیت نهایی پزشک طب کار اختصاص دارد.

مسئول ایمنی و بهداشت شرکت بهره برداری مارون تصریح کرد: بررسی و پایش سلامت همکاران با توجه به وظیفه محوله و شرایط محیطی کار، بررسی انطباق وضعیت بدنی همکاران با شغل فعلی آنها و انجام مداخلات بهداشت حرفه ای در صورت نیاز، قابلیت دفاع از حقوق شرکت در دعاوی حقوقی و جلسات کمیته های تأمین اجتماعی(در صورت نیاز)، از جمله مهمترین اهداف و فواید معاینات ادواری طب کار است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون