به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، الماس سنایی مطلق گفت: این شرکت با توجه به تنوع فعالیت های خود در بخش سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری پس از تمدید گواهینامه صلاحیت در بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی، تمدید گواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی شرکت بهره برداری مارون ، تمدید گواهینامه صلاحیت بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها و اخذ گواهینامه صلاحیت فعالیت در زمینه شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی، موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اشخاص حقوقی از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان شد.

وی افزود: براساس الحاقیه بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران به تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۷ تمامی کارفرمایان الزام دارند قبل از هرگونه عقد قرارداد با پیمانکاران خود، این گواهینامه را از آنها درخواست نماید.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون تصریح کرد: در اجرای تبصره ماده ۲ آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۸۸ شورای عالی حفاظت فنی، صلاحیت ایمنی استان خوزستان، شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون پس از ارائه مدارک فنی مورد نیاز و رفع تمامی مشکلات، موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ویژه اشخاص حقوقی در تاریخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۲ با مدت اعتبار ۲ سال شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون