سازمان آب وبرق خوزستان درنظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

۱ - آهن آلات ضایعاتی – شیر آلات – لوله های فولادی و لوله با پوشش سیمانی داخلی والکتروپمپ های مستعمل - حدود ۷۰ تن - مبلغ سپرده به ریال ۵۰.۰۰۰. ۰۰۰ محل نگهداری: کوت امیر
۲ - آهن آلات ضایعاتی – شیر آلات – لوله های فولادی و لوله با پوشش سیمانی داخلی - حدود ۵۰ تن - مبلغ سپرده به ریال ۲۵.۰۰۰. ۰۰۰ محل نگهداری: دارخوین
۳ - آهن آلات ضایعاتی – شیر آلات – لوله های فولادی و لوله با پوشش سیمانی داخلی ولوله های چدنی با اقطار مختلف - حدود ۴۷۵ تن - مبلغ سپرده به ریال ۲۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ محل نگهداری: تصیفه خانه مرغزار
۴ - آهن آلات ضایعاتی – شیر آلات – لوله های فولادی و لوله با پوشش سیمانی داخلی و لوله چدنی با اقطار مختلف - حدود ۷۰ تن - مبلغ سپرده به ریال ۵۰.۰۰۰. ۰۰۰ محل نگهداری: تصفیه خانه سربندر

شرح:
داوطلبان شرکت در مزایده جهت خرید اسناد مزایده می توانند از تاریخ ۹۴/۱۲ / ۸ لغایت ۹۴/۱۲ / ۱۹ در ساعات اداری ۸ الی ۱۴(به جز ایام تعطیل) با پرداخت مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال بوسیله سیستم کارت خوان(نصب شده در اداره پرداخت) به نشانی اهواز، بلوار گلستان، ساختمان پنج طبقه سازمان آب و برق خوزستان، طبقه سوم، انتهای راهرو اطاق ۳۴۵ کمیسیون مزایده سازمان آب وبرق خوزستان مراجعه نمایند. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن ۳۳۶۷۹۶۰ ۰۶۱۳ اداره مزایده تماس بگیرید.
ضمناً یادآور می گردد که:
۱ - افتتاح پاکات ساعت ۱۰صبح روز شنبه مورخ ۹۴/۱۲ / ۲۲ بوده و حضور مزایده گران در جلسه افتتاح پاکات بلامانع است.
۲ - سپرده شرکت در مزایده می بایست واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۰۷۲۲۲۵۰۰۶ به نام رابط تمرکز وجوه سپرده هزینه ای سازمان آب وبرق خوزستان باشد.
۳ - در مقابل فروش، وجه نقدا دریافت خواهد شد.
۵ - آخرین مهلت دریافت پیشنهادات پایان وقت اداری روزچهار شنبه مورخ ۹۴/۱۲ / ۱۹ خواهد بود.
لذا متقاضیان پس از تکمیل اسناد خود، می بایست آن را تا زمان فوق الذکر به دبیرخانه محرمانه حراست سازمان آب وبرق خوزستان واقع در طبقه دوم ساختمان پنج طبقه اتاق ۲۲۸ تحویل داده و رسید آن را دریافت دارند.
۶ - به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۷ - هزینه کارشناسی بر عهده برنده یا برندگان می باشد.
۸ - سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
۹ - کلیه هزینه های برداشت، قطعه قطعه کردن، جمع آوری، بارگیری، حمل و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد.
۱۰ - سایت ویزیت در تاریخ های ۹۴/۱۲ / ۱۰،۹۴/۱۲ / ۱۲،۹۴/۱۲ / ۱۶ و ۹۴/۱۲ / ۱۸ با هماهنگی اداره مزایده می باشد.
۱۱ - سایت اینترنتی سازمان آب وبرق خوزستان WWW. kwpa. info

روابط عمومی سازمان آب وبرق خوزستان