آگهی مزایده عمومی شماره 186/95

سازمان آب وبرق خوزستان درنظر دارد اقلام مشروحه ذیل ( واقع در بهبهان و 10 کیلو متری شهرستان سربندر در منطقه مرغزاز) را از طریق مزایده عمومی بفروش رساند .

آهن آلات ذوبی ضایعاتی - آهن آلات داغی خودرو - آلومینیوم اسقاط- اتصالات داغی پمپ ها و خطوط آب - استیل ( شامل ملزومات آشپز خانه) - آهن آلات گالوانیزه( شامل نبشی های پایه های خطوط انتقال) - مقره چینی خطوط انتقال نیرو - الکترو موتور وموتور پمپ- اموال اسقاط ( کولر آبی ،مبل،میز تحریرو قطعات چیلر) و انواع لوله با اقطار مختلف

داوطلبان شرکت در مزایده جهت خرید اسناد مزایده می توانند از تاریخ 23/05/95 لغایت 07/06/95 در ساعات اداری 8 الی 14(به جز ایام تعطیل) با پرداخت مبلغ 500.000ریال بوسیله سیستم کارت خوان (نصب شده در 0اداره پرداخت ) به نشانی اهواز، بلوار گلستان ، ساختمان پنج طبقه سازمان آب و برق خوزستان ،طبقه سوم ، انتهای راهرو اطاق 345 کمیسیون مزایده سازمان آب وبرق خوزستان مراجعه نمایند. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 3367960 3-0611 اداره مزایده تماس بگیرید.

ضمناً یادآور می گردد که :

1- افتتاح پاکات ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 08/06/95بوده و حضور مزایده گران در جلسه افتتاح پاکات بلامانع است .

2 - سپرده شرکت در مزایده می بایست واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره 2175072225006 به نام رابط تمرکز وجوه سپرده هزینه ای سازمان آب وبرق خوزستان و معادل 10% قیمت پیشنهادی باشد .

3- در مقابل فروش،وجه نقدا دریافت خواهدشد.

5-آخرین مهلت دریافت پیشنهادات پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 07/06/95 خواهد بود.

لذا متقاضیان پس از تکمیل اسناد خود ، می بایست آن را تا زمان فوق الذکر به دبیرخانه محرمانه حراست سازمان آب وبرق خوزستان واقع در طبقه دوم ساختمان پنج طبقه اتاق 228 تحویل داده و رسید آن را دریافت دارند .

6-به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- هزینه کارشناسی بر عهده برنده یا برندگان می باشد.

8- سایر اطلاعات وجزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

9-سایت ویزیت در تاریخهای 30/05/95 01/06/95، 03/06/95 و06/06/95با هماهنگی اداره مزایده می باشد.

10- سایت اینترنتی سازمان آب وبرق خوزستان WWW.kwpa. info

روابط عمومی سازمان آب وبرق خوزستان