شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد تعدادی از خودروهای سبک مازاد خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.

داوطلبان شرکت در مزایده جهت خرید اسناد مزایده می توانند از تاریخ 09/11/95  لغایت 18/11/95 در ساعات اداری 8 الی 14(به جز ایام تعطیل) با پرداخت مبلغ 500.000 ریال بوسیله سیستم کارت خوان (نصب شده در اداره پرداخت) به نشانی اهواز، بلوار گلستان ، ساختمان پنج طبقه سازمان آب و برق خوزستان، طبقه سوم، انتهای راهرو اتاق 345 کمیسیون مزایده سازمان آب وبرق خوزستان مراجعه نمایند. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 33367960-061 اداره مزایده تماس بگیرید.

ضمناً یادآور می گردد که:

1- بازدید از خودروها در تاریخهای 19/11/95 و 20/11/95 و با هماهنگی اداره مزایده می باشد.

2-آخرین مهلت دریافت پیشنهادات پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 23/11/95 خواهد بود.

لذا متقاضیان پس از تکمیل اسناد خود ، می بایست آن را تا زمان فوق الذکر به دبیرخانه محرمانه حراست سازمان آب وبرق خوزستان واقع در طبقه دوم ساختمان پنج طبقه اتاق 228 تحویل داده و رسید آن را دریافت دارند.

 3- افتتاح پاکات ساعت 10صبح روز یکشنبه  مورخ 24/11/95بوده و حضور مزایده گران در جلسه افتتاح پاکات بلامانع است.

4- سپرده شرکت در مزایده می بایست واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره 2175072225006 به نام رابط تمرکز وجوه سپرده هزینه ای سازمان آب وبرق خوزستان و مطابق قیمت پایه کارشناسی میباشد و ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

 5- در مقابل فروش خودروها ، فیش واریز وجه آن دریافت و هرگونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.

6-به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- هزینه کارشناس دادگستری  بر عهده برنده یا برندگان می باشد.

8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

                                                                                         روابط عمومی سازمان آب وبرق خوزستان