شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد تعدادی اقلام ورزشی مستعمل و اسقاطی و یک دستگاه چیلر مستعمل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

داوطلبان شرکت در مزایده جهت خرید اسناد مزایده می توانند از تاریخ 13/03/96   لغایت 24/03/96 در ساعات اداری 8 الی 14(به جز ایام تعطیل) با پرداخت مبلغ 500.000ریال از طریق دستگاه دستگاه کارتخوان ،  به نشانی اهواز، بلوار گلستان ، ساختمان پنج طبقه سازمان آب و برق خوزستان ،طبقه سوم ، انتهای راهرو اتاق 345 کمیسیون مزایده سازمان آب وبرق خوزستان مراجعه نمایند. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 33367960-061 اداره مزایده تماس بگیرید.

ضمناً یادآور می گردد که :

1- بازدید از اقلام مذکور ، صرفا در تاریخ23/3/96 و با هماهنگی اداره مزایده می باشد.

2-آخرین مهلت دریافت پیشنهادات پایان وقت اداری مورخ 28/3/96  خواهد بود.

لذا متقاضیان پس از تکمیل اسناد خود ، می بایست آن را تا زمان فوق الذکر به دبیرخانه محرمانه حراست سازمان آب وبرق خوزستان واقع در طبقه دوم ساختمان پنج طبقه اتاق 228 تحویل داده و رسید آن را دریافت دارند .

 3- افتتاح پاکات ساعت 10صبح مورخ 29/3/96 بوده و حضور مزایده گران در جلسه افتتاح پاکات بلامانع است .

4- سپرده شرکت در مزایده می بایست واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره 2175072225006 به نام رابط تمرکز وجوه سپرده هزینه ای سازمان آب وبرق خوزستان و مطابق قیمت پیشنهادی میباشد و ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

 5- در مقابل فروش اقلام، فیش واریز وجه آن دریافت و هرگونه مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.

6-به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- هزینه کارشناسان رسمی دادگستری  بر عهده برنده یا برندگان می باشد.

8- سایر اطلاعات وجزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

9- سایت اینترنتی سازمان آب وبرق خوزستان  www.kwpa.info

                                                                                         روابط عمومی سازمان آب وبرق خوزستان