شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد اموال مازاد و اسقاطی موجود در شرکت مارون را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

داوطلبان شرکت در مزایده جهت خرید اسناد مزایده می توانند از تاریخ 96/4/3 لغایت 96/4/14 در ساعات اداری 8 الی 14(به جز ایام تعطیل) با پرداخت مبلغ 500.000ریال از طریق دستگاه کارتخوان، به نشانی اهواز، بلوار گلستان، ساختمان پنج طبقه سازمان آب و برق خوزستان، طبقه سوم، انتهای راهرو اتاق 345 کمیسیون مزایده سازمان آب وبرق خوزستان مراجعه نمایند. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 33367960-061 اداره مزایده تماس بگیرید.

ضمناً یادآور می گردد که:

1- بازدید از اقلام مذکور، صرفا در تاریخ17/04/96 و با هماهنگی اداره مزایده می باشد.

2-آخرین مهلت دریافت پیشنهادات پایان وقت اداری مورخ 96/4/24 خواهد بود.

لذا متقاضیان پس از تکمیل اسناد خود، می بایست آن را تا زمان فوق الذکر به دبیرخانه محرمانه حراست سازمان آب و برق خوزستان واقع در طبقه دوم ساختمان پنج طبقه اتاق 228 تحویل داده و رسید آن را دریافت دارند.

3- افتتاح پاکات ساعت 10صبح مورخ 25/04/96 بوده و حضور مزایده گران در جلسه افتتاح پاکات بلامانع است.

4- سپرده شرکت در مزایده می بایست واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره 2175072225006 به نام رابط تمرکز وجوه سپرده هزینه ای سازمان آب وبرق خوزستان و مطابق قیمت پیشنهادی می باشد و ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

5- در مقابل فروش اقلام، فیش واریز وجه آن دریافت و هرگونه مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.

6-به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- هزینه کارشناسان رسمی دادگستری بر عهده برنده یا برندگان می باشد.

8- سایر اطلاعات وجزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

9- سایت اینترنتی شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان www.news.kwpa.ir

                                                                                      روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان