شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد اموال مازاد و اسقاطی موجود در کارگاه شبکه آبیاری و زهکشی شلمچه و دهکده ولیعصر(عج) (به شرح جدول زیر)  را   از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

ردیف

شرح کالا

مقدار تخمینی

واحد

قیمت واحد پایه کارشناسی(ریال)

قیمت پایه کل

(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده(ریال)

محل نگهداری

1

لوله PVC به قطر200

میلی متر و

لوله زهکش به قطر 100 میلی متر با فیلتر مصنوعی 450

15.000

کیلوگرم

3.200

48.000.000

4.800.000

کارگاه شبکه آبیاری و زهکشی شلمچه و دهکده ولیعصر(عج)

 

داوطلبان شرکت در مزایده جهت خرید اسناد مزایده می توانند از تاریخ 96/07/18 لغایت 96/07/29 در ساعات اداری 8 الی 14(به جز ایام تعطیل) با پرداخت مبلغ 500.000 ریال از طریق دستگاه کارتخوان، به نشانی اهواز، بلوار گلستان، ساختمان پنج طبقه سازمان آب و برق خوزستان، طبقه سوم، انتهای راهرو، اتاق 345 کمیسیون مزایده سازمان آب و برق خوزستان مراجعه نمایند. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 33367960-061 اداره مزایده تماس بگیرید.

ضمناً یادآور می گردد که:

1- بازدید از اقلام مذکور، صرفا در تاریخ 96/07/30 و با هماهنگی اداره مزایده می باشد.

2-آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 96/08/01 خواهد بود.

لذا متقاضیان پس از تکمیل اسناد خود، می بایست آن را تا زمان فوق الذکر به دبیرخانه محرمانه حراست سازمان آب و برق خوزستان واقع در طبقه دوم ساختمان پنج طبقه اتاق 228 تحویل داده و رسید آن را دریافت دارند.

3- افتتاح پاکات ساعت 10صبح مورخ 96/08/02 بوده و حضور مزایده گران در جلسه افتتاح پاکات بلامانع است.

4- سپرده شرکت در مزایده می بایست واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره 2175072242000 به نام سپرده طرح های عمرانی سازمان آب وبرق خوزستان و مطابق قیمت پیشنهادی می باشد و ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

5- در مقابل فروش اقلام، فیش واریز وجه آن دریافت و هرگونه مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.

6-به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- هزینه کارشناسان رسمی دادگستری  بر عهده برنده یا برندگان می باشد.

8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

9- سایت اینترنتی سازمان آب و برق خوزستان http://www.news.kwpa.ir

 

روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان