شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد اموال مازاد و اسقاطی خود (موجود در انبار گلستان) را  به شرح جدول زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

داوطلبان شرکت در مزایده جهت خرید اسناد مزایده می توانند از تاریخ 97/02/29 لغایت 97/03/09 در ساعات اداری 8 الی 14(به جز ایام تعطیل) با پرداخت مبلغ 500.000 ریال از طریق دستگاه کارتخوان، به نشانی اهواز، بلوار گلستان، ساختمان پنج طبقه سازمان آب و برق خوزستان، طبقه سوم، انتهای راهرو اتاق 345 اداره مزایده سازمان آب و برق خوزستان مراجعه نمایند. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 33367960-061 اداره مزایده تماس بگیرید.

ضمناً یادآور می گردد که:

1- بازدید از اقلام مذکور، صرفا در تاریخ 97/03/12 و با هماهنگی اداره مزایده می باشد.

2- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 97/03/19 خواهد بود.

لذا متقاضیان پس از تکمیل اسناد خود، می بایست آن را حداکثرتا زمان فوق الذکر به دبیرخانه محرمانه حراست سازمان آب وبرق خوزستان واقع در طبقه دوم ساختمان پنج طبقه اتاق 228 تحویل داده و رسید آن را دریافت دارند.

 3- افتتاح پاکات ساعت 10صبح مورخ 97/03/20 بوده و حضور مزایده گران در جلسه افتتاح پاکات بلامانع است.

4- سپرده شرکت در مزایده می بایست واریز وجه نقد به حساب 4001050706377245 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام تمرکز وجوه سپرده های سازمان آب و برق خوزستان و مطابق قیمت پایه کارشناسی می باشد و ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

 5- در مقابل فروش اقلام، فیش واریز وجه آن دریافت و هرگونه مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.

6-به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- هزینه کارشناسان رسمی دادگستری بر عهده برنده یا برندگان می باشد.

8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

9- سایت خبری سازمان آب و برق خوزستان:  www.news.kwpa.ir

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان