به گزارش خبرگزاری سازمان آب و برق خوزستان “فرهاد علیدوستی ،گفـت: شمش های سیم پیچ واحد هفت نیروگاه که در منطقه همپوشانی دو لایه حفاظت کرنایی ،دچار فالت تخلیه جزئی، شدید بودند، پس از ریشه یابی فالت، رفع عیب اساسی شد.                                                                                                     

وی در ادامه گفت: سیم پیچ ژنراتور ،بخش اصلی یک ژنراتور است که هرگونه ضعف عایقی ،منجر به خروج اضطراری ژنراتور و تحمیل هزینه های هنگفتی خواهد شد .

علیدوستی بیان کرد:مطابق طرح اولیه ،در حفاظت کرنائی سیم پیچ ژنراتور واحد هفت از تکنیک  پوشش رنگ نیمه هادی،استفاده شده بود که قابلیت تخلیه استرس های ولتاژی ، در زمان کار ژنراتور را نداشته است و تخلیه شدید در منطقه همپوشانی، با پودر سفید رنگ همراه می شد.

مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان تصریح کرد:پس از بررسی های فنی، انجام مطالعات و ریشه یابی فالت ،علت ناتوانی فالت و رفع استرس های  ولتاژی در شمش های سیم پیچ ناشی از نامناسب بودن اندازه مقاومت الکتریکی پوشش  رنگ نیمه هادی تشخیص داده شد، بطوریکه افزایش ضخامت رنگ نیز نتوانست به رفع این مشکل کمک کند و در هر اورهال سالیانه، عملیات پوشش رنگ نیمه هادی احیاء می شد.

علیدوستی در پایان گفت:بدین منظور در اورهال های سالیانه ۱۴۰۰ ،بجای پوشش رنگ از تکنیک نوار نیمه هادی استفاده شد که پس از گذشت یک سال از کارکرد ژنراتور، نتایج رضایت بخشی حاصل شده است و فالت به طور کامل برطرف شد.      

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان