به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛  ” افشین قلی پور ” گفت: یکی از نقاط مهم در نیروگاه مسجدسلیمان دریچه تخلیه پایین دستی دیواره سد می باشد که در زمان آبگیری و یا تخلیه دریاچه مورد استفاده قرار می گیرد.

وی افزود: این سیستم بسیار مهم، مدت زمان زیادی بین قسمت مکانیکال و پایداری بدنه سد دچار نشتی آب شده بود.از آنجایی که این نشتی بصورت مستقیم به دریاچه ارتباط دارد مهار آن را مشکل کرده بود که با پیگیری و جلسات متعدد با کارشناسان، طی فرآیندی به مدت ۴ماه با تزریق مواد مختلف کاهشی شد و هم اکنون مهار و تحت کنترل قرار گرفته است.