سد کرخه- بزرگ ترین سد تاریخ ایران
/
سد کرخه- بزرگ ترین سد تاریخ ایران

سد کرخه در 21 کیلومتری شمال غرب اندیمشک در استان خوزستان احداث گردیده است. رودخانه کرخه از مناطق میانی و جنوب غربی رشته کوه‌های زاگرس در نواحی غرب و شمال غرب کشور سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی در حدود 900 کیلومتر در امتداد شمال به جنوب سرانجام در مرز مشترک ایران و عراق به مرداب هورالعظیم می‌رسد. رودخانه کرخه پس از رودخانه‌های کارون و دز سومین رودخانه بزرگ ایران از نظر آبدهی محسوب می شود.

آگهی مزایده عمومی شماره 188/95

سازمان آب و برق خوزستان درنظر دارد خودروهای مشروحه زیر (واقع در پارکینگ ترابری سازمان آب و برق خوزستان) را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

 1- پژوپارس 14 دستگاه

2-  نیسان وانت دوکابین 1 دستگاه

داوطلبان شرکت در مزایده جهت خرید اسناد مزایده می توانند از تاریخ 95/08/01 لغایت 95/08/15 در ساعات اداری 8 الی 14 (به جز ایام تعطیل) با پرداخت مبلغ 500.000 ریال بوسیله سیستم کارت خوان (نصب شده در اداره پرداخت) به نشانی اهواز، بلوار گلستان، ساختمان پنج طبقه سازمان آب و برق خوزستان، طبقه سوم، انتهای راهرو اطاق 345 کمیسیون مزایده سازمان آب و برق خوزستان مراجعه نمایند. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 3367960 3-061 اداره مزایده تماس بگیرید.

ضمناً یادآور می گردد که:

1- افتتاح پاکات ساعت 10صبح روز یکشنبه  مورخ  95/08/16 بوده و حضور مزایده گران در جلسه افتتاح پاکات بلامانع است.

2 - سپرده شرکت در مزایده می بایست واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره 2175072225006 به نام رابط تمرکز وجوه سپرده هزینه ای سازمان آب وبرق خوزستان و یا ضمانت نامه بانکی (مطابق مبالغ اعلام شده در فرم پیشنهاد قیمت ) باشد.

 3- در مقابل فروش، وجه نقدا دریافت خواهد شد.

5-آخرین مهلت دریافت پیشنهادات پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/08/15 خواهد بود.

لذا متقاضیان پس از تکمیل اسناد خود، می بایست آن را تا زمان فوق الذکر به دبیرخانه محرمانه حراست سازمان آب وبرق خوزستان واقع در طبقه دوم ساختمان پنج طبقه اتاق 228 تحویل داده و رسید آن را دریافت دارند.

6-به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- هزینه کارشناسی بر عهده برنده یا برندگان می باشد.

8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

9-سایت ویزیت با هماهنگی اداره مزایده می باشد.

10- سایت اینترنتی سازمان آب وبرق خوزستان  www.news.kwpa.ir

 

                                                                    روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان

کد خبر: 2693