مناقصه يك مرحله اي
سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های فولادی خطوط انتقال آب از سوسنگرد تا شهرهای حمیدیه، بستان، هویزه و رفیع را با مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. پیشنهاد دهندگان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه و مشخصات فنی مورد لزوم ازتاریخ۰۱/۰۲ / ۱۳۸۹لغایت ۰۶/۰۲ / ۱۳۸۹با در دست داشتن معرفی نامه و اعلامیه واریز بانکی به مبلغ۴۰۰.۰۰۰(چهارصد هزارریال) به حساب شماره ۱۲۶۵۵ بانک ملت شعبه وحید دستگردی بنام شرکت مهندسین مشاورمهاب قدس به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
تهران – خیابان شهید وحید دستگردی – کوی تخارستان – شماره ۱۷ تلفن ۲۲۲۵۱۶۲۱
اهواز – کیانپارس– خیابان ۶ غربی – نبش ایدون – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
تضمین شرکت در مناقصه:: ۷۵.۰۰۰. ۰۰۰ ریال
نوع تضمین: براساس بخشنامه ۴۲۹۵۶ / ت ۲۸۴۹۳ ه ۱۱/۸ / ۱۳۸۲ واصلاحیه شماره ۲۰۰۷۱ / ت ۳۰۹۸۰ ه ۲۱/۴ / ۱۳۸۳
جلسه افتتاح پاکات روز یکشنبه مورخ ۱۶/۰۲ / ۱۳۸۹رأس ساعت ۱۰ صبح در سازمان آب و برق خوزستان – امورتدارکات تشکیل خواهد شد.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت ۹ صبح همانروز خواهد بود.
محل تحویل اسناد: اهواز – بلوار گلستان – ساختمان پنج طبقه – سازمان آب وبرق خوزستان – طبقه ۲– شاخه غربی اطاق ۲۲۸
ضمناً درصورت نیاز می توانید با شماره تلفنهای ذیل تماس حاصل نمائید:
۳۳۳۶۴۲۰-۰۶۱۱ و ۳۱۲۵۳۹۷-۰۶۱۱