مناقصه يك مرحله اي
سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های فولادی خط انتقال آب ۹۰۰ میلیمترمرغزار را با مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. پیشنهاد دهندگان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه و مشخصات فنی مورد لزوم ازتاریخ ۱۳/۰۲ / ۱۳۸۹لغایت ۱۹/۰۲ / ۱۳۸۹با در دست داشتن معرفی نامه و اعلامیه واریز بانکی به مبلغ۲۰۰.۰۰۰(دویست هزارریال) به حساب سپهر شماره ۱۰۰۵۹۵۵۱۷۰۰۴ بانک صادرات شعبه گلستان اهواز بنام شرکت مهندسی مشاور دزآب به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
اهواز – کوی گلستان –خیابان فروردین – شرکت مهندسی مشاور دزآب – بخش متره وبرآورد
تهران – میدان فلسطین خیابان طالقانی غربی ساختمان ۴۸ تلفن ۹-۶۶۹۵۲۶۹۸
تضمین شرکت در مناقصه:: ۷۲.۵۰۰. ۰۰۰ ریال
نوع تضمین: براساس بخشنامه ۴۲۹۵۶ / ت ۲۸۴۹۳ ه ۱۱/۸ / ۱۳۸۲ واصلاحیه شماره ۲۰۰۷۱ / ت ۳۰۹۸۰ ه ۲۱/۴ / ۱۳۸۳
جلسه افتتاح پاکات روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۰۲ / ۱۳۸۹رأس ساعت ۱۰ صبح در سازمان آب و برق خوزستان – امور تدارکات تشکیل خواهد شد.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت ۹ صبح همانروز خواهد بود.
محل تحویل اسناد: اهواز – بلوار گلستان – ساختمان پنج طبقه – سازمان آب وبرق خوزستان – طبقه ۲– شاخه غربی اطاق ۲۲۸
ضمناً درصورت نیاز می توانید با شماره تلفنهای ذیل تماس حاصل نمائید:
۳۳۳۶۴۲۰-۰۶۱۱ و ۳۱۲۵۳۹۷-۰۶۱۱