مناقصه يك مرحله اي
سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد خرید، حمل و باراندازی شیرآلات و اتصالات ۱۰تا ۱۶ بار طرح خط انتقال از تصفیه خانه گدار تا دانشگاه آزاد مسجد سلیمان را با مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. پیشنهاد دهندگان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه و مشخصات فنی مورد لزوم ازتاریخ ۲۹/۰۲ / ۱۳۸۹لغایت ۰۵/۰۳ / ۱۳۸۹با در دست داشتن معرفی نامه و اعلامیه واریز بانکی به مبلغ۲۰۰.۰۰۰(دویست هزارریال) به حساب جاری شماره ۲۹۰۰۰ بانک ملت یا حساب سپهر شماره ۰۱۰۰۵۹۵۵۱۷۰۰۴ بانک صادرات شعبه گلستان اهواز بنام شرکت مهندسی مشاور دزآب به آدرس های ذیل مراجعه نمایند:
اهواز – کوی گلستان –خیابان فروردین – شرکت مهندسی مشاور دزآب – بخش متره وبرآورد
تهران – میدان فلسطین خیابان طالقانی غربی ساختمان ۴۸ تلفن ۹-۶۶۹۵۲۶۹۸
تضمین شرکت در مناقصه:: ۷۹.۰۰۰. ۰۰۰ ریال
نوع تضمین: براساس بخشنامه ۴۲۹۵۶ / ت ۲۸۴۹۳ ه ۱۱/۸ / ۱۳۸۲ واصلاحیه شماره ۲۰۰۷۱ / ت ۳۰۹۸۰ ه ۲۱/۴ / ۱۳۸۳
جلسه افتتاح پاکات روز شنبه مورخ ۲۲/۰۳ / ۱۳۸۹رأس ساعت ۱۰ صبح در سازمان آب و برق خوزستان – امور تدارکات تشکیل خواهد شد.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۹/۰۳ / ۱۳۸۹ همانروز خواهد بود.
محل تحویل اسناد: اهواز – بلوار گلستان – ساختمان پنج طبقه – سازمان آب وبرق خوزستان – طبقه ۲– شاخه غربی اطاق ۲۲۸
ضمناً درصورت نیاز می توانید با شماره تلفنهای ذیل تماس حاصل نمائید:
۳۳۳۶۴۲۰-۰۶۱۱ و ۳۱۲۵۳۹۷-۰۶۱۱